دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1397 
2. طراحی و اعتبار‌یابی مقدماتی برنامۀ کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوان*

صفحه 17-25

پریسا پدرام؛ سیده منور یزدی؛ شکوه‌السادات بنی‌جمالی؛ شقایق زهرایی