اثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،گروه روان شناسی،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

2 دانشیارگروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ،ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی ،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ،ایران.

4 دانشیار گروه روان شناسی،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز ،ایران

5 دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه شهید چمران ،اهواز،ایران

10.22034/ceciranj.2018.82263

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان در شهر همدان انجام شده است. این پژوهش، یک مطالعۀ نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش، دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی بودند. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد، به طوری که در این پژوهش 30 دانش‌آموز نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی شرکت داشتند. آزمودنی‌ها به روش تصادفی ساده به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند و در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی، برنامۀ مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله را در 12 جلسه دریافت کرد، در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار‌ استفاده شده در این پژوهش آزمون خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی (1384) و پرسشنامۀ خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ (2001) بود. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که در مرحله بعد از مداخله، میانگین نمرات عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش پس از مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. برنامۀ آموزشی مداخلۀ هدفمند خواندن باعث بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان شد. بنابراین، توجه به متغیرهایی از جمله عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی ضروری است و برنامه‌ریزی برای ارائه مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله به این دانش‌آموزان اهمیت خاصی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of targeted reading intervention based on response to intervention on reading function and academic self-efficacy of third grade elementary school students with dyslexia

نویسندگان [English]

  • Davod Fathi 1
  • Salar Faramarzi 2
  • Zahra Eftekhar Saadi 3
  • Farah Naderi 4
  • Yadollah Zargar 5
چکیده [English]

Aim. The purpose of the present research was to investigate the effectiveness of targeted reading intervention based on response to intervention on reading function and academic self-efficacy of students with dyslexia in Hamedan city. Methods. This research was a quasi-experimental study with pre-test, post-test design and a control group. The study population consisted of third grade elementary school students with dyslexia. Subjects were selected by simple random sampling method, so that 30 students with dyslexia particiapted. Subjects were divided into two groups randomly (experiment and control group), each consisting of 15 students. Experiment group received targeted reading intervention based on response to intervention in 12 sessions while control group did not. The tools of present research were Koromi-Nouri & Moradi’s Reading and Dyslexia Test (2005) and McIllroy & Bunting’s Academic Self-efficacy Questionnaire (2001). The data were analyzed by using multivariate analysis of covariance test (MANCOVA). Results. Findings of this research showed that mean scores of reading function and academic self-efficacy in experiment group were significantly increased after intervention in comparison with control group. The targeted reading intervention led to improve the reading function and academic self-efficacy of students with dyslexia. Conclusion. Therefore, paying attention to the variables such as reading function and academic self-efficacy are essential and planning for providing targeted reading intervention based on response to intervention for these students is of particular importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic self-efficacy
  • dyslexia
  • reading function
  • targeted reading intervention