اثربخشی نرم‌افزار شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ فعال دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه روان‌شناسی عمومی، قزوین، ایران

2 نویسنده مسئول: دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی، گروه روان‌شناسی، ابهر، ایران. amirimajd@yahoo.com

10.22034/ceciranj.2018.82133

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی نرم‌افزار شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ فعال دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری بود. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری بود که در سال 1395به مراکز آموزش و توانبخشی دانش‌آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری (دولتی و غیردولتی) شهر تهران مراجعه کرده بودند. از بین آن‌ها به روش دردسترس 24 نفر انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه 12 نفره(کنترل و آزمایش) قرار گرفتند و سپس گروه آزمایش در طی هشت جلسه تحت آموزش نرم‌افزار شناختی کاپیتان لاگ قرار گرفت و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. پیش و پس از مداخله، از خرده مقیاس حافظۀ فعال آزمون هوش تهران- استنفورد بینه برای اندازه‌گیری حافظۀ فعال استفاده شد و داده‌های پژوهش از طریق آزمون‌های تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نرم‌افزارشناختی کاپیتان‌لاگ بر حافظۀ فعال(کلامی و غیرکلامی) دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری تأثیر مثبت دارد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که نرم‌افزار کاپیتان لاگ این مزیت را دارد که از آن می‌توان در بهبود حافظۀ فعال دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری و در نتیجه در حل مشکلات تحصیلی آن‌ها بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Captain Log’s cognitive software on working memory of students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Nastaran Royatvand Ghiasvand 1
  • Mojtaba Amiri Majd 2
1 M.A. Department of Psychology, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Corresponding Author: Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Abhar Branch, Iran. amirimajd@yahoo.com
چکیده [English]

Aim. The present research aims at determining the effectiveness of Captain Log’s cognitive software on working memory of students with learning disabilities. Methods. This is a quasi-experiment research with pretest-posttest design and a control group. The statistical population consisted of all students with learning disabilities who attended the educational and rehabilitation centers of students with specific learning problems (governmental and nongovernmental) in Tehran durin year 2016. 24 students were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to two groups of 12 students (control and experiment). Then, the experiment group was trained during eight sessions of Captain Log’s working memory builder software program, while control group did not receive any intervention. Before and after the intervention, Tehran-Stanford Binet Intelligence Scale was used for measuring active memory. Data were analyzed by one-variable and multivariate covariance analysis. Findings. The results demonstrated that Captain Log’s cognitive working memory builder software has a positive influence on the working memory (verbal and non-verbal) of students with learning disabilities. Conclusion. Therefore, it could be concluded that Captain Log’s Software can be used to improve the working memory of students with learning disabilities and consequently solve their educational problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive software
  • working memory
  • learning disabilities
  • Captain Log