مقایسۀ سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان عادی و نوجوانان با اختلال رفتاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه زاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

10.22034/ceciranj.2018.82264

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور مقایسۀ سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان با اختلال رفتاری و عادی در شهر تهران انجام شد. در این پژوهش علّی مقایسه‌ای 110 دانش‌آموز 13 - 15 ساله شرکت کرده بودند. آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه (55 نفر دارای اختلال رفتاری و 55 نفر دانش‌آموز عادی) تقسیم شدند. آن‌ها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح متوسطی قرار داشتند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامۀ‌ سبک هویّت برزونسکی (1992)، پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر، مادوکس، مرکندانت، پرتیس دون، جاکوبز و راجرز (1982)، پرسشنامۀ‌ هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004) و پرسشنامۀ‌ مشکلات رفتاری راتر- فرم والدین (1995) بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری با به‌کارگیری نسخۀ 24 نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که میانگین نمرات سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی نوجوانان عادی به طور معناداری بیشتر از گروه نوجوانان دارای اختلال رفتاری بود. سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی از پدیده‌های پیچیده و چند بُعدی است که نقش بسیار مهم و متقابلی در نوجوانان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of identification styles, self-efficacy and emotional intelligence of normal adolescents and adolescents with behavioral disorder

نویسندگان [English]

  • Alireza Golestan 1
  • Alireza Salemi Khameneh 2
  • Elham Zarghami 3
چکیده [English]

Aim. The aim of this study was to compare identification styles, self-efficacy and emotional intelligence of adolescents’ behavioral disorder with normal adolescents in Tehran City. Methods. In this causal-comparative research, 110 students aged 13-15 years old participated. They were chosen using simple random sampling method and divided into two groups (55 students with behavioral disorder and 55 normal students). They were from middle socio-economical class. The toold utilized were were Berzonsky Identity Style Questionnaire (1992), Sherer et al. Self-Efficacy Questionnaire (1982), Bradberry & Greaves’ Emotional Intelligence Questionnaire (2004), and Rutter’s Child Behavior Questionnaire for Parents (1995). Data were analyzed by MANOVA through SPSS24. Results. The results of multivariate analysis of variance showed that mean scores of identification styles, self-efficacy and emotional intelligence in normal adolescents were significantly more than those of behavioral disordered adolescents. Conclusion. Identification styles, self-efficacy and emotional intelligence are complex and multidimensional phenomena that play a very important and interactive role in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral disorder
  • Emotional intelligence
  • identification style
  • self-sfficacy