اثربخشی آموزش برنامۀ اوقات فراغت عرش بر سلامت روانی مادران کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/ceciranj.2018.82139

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ اوقات فراغت عرش بر سلامت روانی مادران کودکان آهسته‌گام بود. پژوهش حاضر یک مطالعۀ نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. نمونۀ آماری این پژوهش را 30 نفر از مادران کودکان آهسته‌گام و فرزندان آن‌ها تشکیل می‌دادند کهبه روش نمونه‌گیری در دسترس از مدارس استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی 1397 انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی و به‌طور مساوی در یکی از دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 16 جلسۀ آموزش برنامۀ اوقات فراغت عرش (هفته‌ای 2 جلسه؛ هر جلسه 60 دقیقه‌) شرکت کردند؛ در حالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نداشت. آزمودنی‌ها با استفاده از پرسشنامۀ سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر ارزیابی  (1993) ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری با به‌کارگیری نسخۀ 23 نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات سلامت روانی و خرده‌مقیاس‌های آن (علائم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی) در گروه آزمایش به‌طور معناداری کم‌تر از گروه کنترل بود، به بیان دیگر، مداخله تأثیر مثبتی بر سلامت روان گروه آزمایش داشت. آموزش برنامۀ اوقات فراغت عرش باعث بهبود سلامت روانی مادران کودکان آهسته‌گام شد. بنابراین، برنامۀ اوقات فراغت ویژه‌ای نیاز است تا سلامت روانی مادران کودکان آهسته‌گام افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Arsh Leisure Time Program training on mental health in mothers of slow paced children

نویسندگان [English]

  • Atena Yosef zadeh 1
  • Mohammad Ashori 2
  • Somayeh Jalili Abkenar 3
1 M.A. student in Psychology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Iran
2 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Ph.D., Department of Psychology and Education of Exceptional Children, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim. The aim of this study was to investigate the effectiveness of Arsh Leisure Time Program training on the mental health in mothers of slow paced children in Tehran city. Methods. The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The study sample included 30 mothers and their slow paced children who were selected by convenient sampling method from exceptional schools in Tehran city in 2018 academic year, and were divided into experiment and control group (each consisting of 15 individuals) randomly and equally. The experiment group participated in Arsh Leisure Time Program training for 16 sessions (two sessions weekly; each lasting for 60 minutes), while control group did not. The tool used in present research was Goldberg and Hiller's General Health Questionnaire (1993). Data were analyzed by multiple analysis of covariance through SPSS24. Results. The findings of this research showed that there was a significant decrease in mean scores of general health and subscales (somatic symptoms, anxiety, social dysfunction and depression) in experiment group at the post-test in comparison to control group. In other words, the intervention had a positive effect on the mental health of experiment group. Conclusion. Arsh Leisure Time Program training led to improve the mental health in mothers of slow paced children. Therefore, a specific leisure time program is necessary in order to increase mental health in mothers of slow paced children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arsh leisure time program
  • mental health
  • Mothers
  • slow paced children