توانمندسازی کودکان استثنایی (CECIRANJ) - اهداف و چشم انداز