اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامعلی افروز

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد ممتاز رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

afroozut.ac.ir

سردبیر

دکتر غلامعلی افروز

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد ممتاز رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

afroozut.ac.ir

دبیر تخصصی افتخاری

دکتر سوگند قاسم‌زاده

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استادیار رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

s.ghasemzadehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد به‌پژوه

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

behpajoohut.ac.ir

دکتر سعید حسن‌زاده

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشیار رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

shasanzut.ac.ir

دکتر محمد خدایاری فرد

روانشناسی تربیتی و مشاوره استاد رشته علوم تربیتی و مشاوره
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

khodayarut.ac.ir

دکتر محسن شکوهی‌یکتا

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

myektaut.ac.ir

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشیار رشته روانشناسی تربیتی و مشاوره
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

lavasaniut.ac.ir

دکتر رضا خجسته مهر

مشاوره و راهنمایی استاد رشته مشاوره
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه شهید چمران اهواز

khojasteh_rscu.ac.ir

معاون سردبیر

سوگند قاسم زاده

روانشناسی استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

s.ghasemzadehut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر مرجان حسنی راد

روانشناسی دکتری روانشناسی، گروه تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران، تهران، ایران

marjan.hassaniradut.ac.ir

دبیر اجرایی

حمیده قوام

روان شناسی دانشگاه تهران

hamideghavamgmail.com