دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1397 
3. مقایسۀ حرکات چشم دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی در تکالیف ادراک بینایی

صفحه 29-40

گلفام میرطاهری؛ جلیل فتح آبادی؛ مسعود شریفی؛ وحید صادقی فیروز آبادی


4. تأثیر آموزش مهارت جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

صفحه 41-53

عباس علی حسین خانزاده؛ ندا اسمی زاده؛ فائزه خداکرمی؛ الناز صفار حمیدی


8. بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر تعامل مادر با کودک آهسته‌گام

صفحه 93-102

حامد رشیدی اصل؛ طاهره عسگری نارکی؛ لیلا فرهادی توسکی؛ آتنا یوسف زاده