داوران

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سازمان

علی اکبر ارجمندنیا

دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سید محسن اصغری نکاح

 دانشیار گروه آموزشی روان شناسی مشاوره و تربیتی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

احمد به پژوه

استاد گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

شهلا پاکدامن

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی تحولی

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سیده سمیه جلیل آبکنار

دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سعید حسن زاده

دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سیمین حسینیان

استاد گروه مشاوره و روان شناسی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س)

الهام حکیمی راد

استادیار گروه روان شناسی و مشاوره

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

شقایق زهرایی

استادیار گروه روان شناسی و مشاوره

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س)

لیلا سالک ابراهیمی

استادیار روانشناسی بالینی گروه روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

منصوره شهریاری احمدی

استادیار گروه روان شناسی، استثنایی، تربیتی،

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کیوان صالحی

استادیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

محمد عاشوری

استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان،

باقر غباری بناب

استاد گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سالار فرامرزی

استاد روانشناسی و آموزش کودکان با نیاز های خاص

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان

سوگند قاسم زاده

استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

لیلا کاشانی وحید

استادیار گروه روان شناسی

دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی علوم تحقیقات

کیوان کاکابرایی

دانشیار گروه روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

سیده الناز موسوی

استادیار گروه روان شناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه نصرتی

استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

زهرا نقش

استادیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

فاطمه نیکخو

استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)

سمیرا وکیلی

استادیار گروه روان شناسی کودکان استثنایی

دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی علوم تحقیقات