به پایگاه نشریه توانمند سازی کودکان استثنایی خوش آمدید.

هدف از راه‌اندازی این پایگاه، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نویسندگان محترم به منظور تسریع در روند ارزیابی مقاله لطفاً توجه داشته باشید که: 

 

- براساس قوانین ناظر بر نشریات وزارت علوم، در پذیرش مقالات دارای نویسندگانی که عضو هیئت تحریریه نشریه می باشند با محدودیت مواجه هستیم.

 

-انجام همه مراحل صرفاً از طریق سامانه انجام می شود بنابراین وارد کردن اطلاعات تمامی نویسندگان توسط نویسنده مسئول به طور کامل و صحیح در زمان بارگذاری مقالات ضروری می باشد. بدیهی ست پس از گذر از مرحله بارگذاری امکان ویرایش اسامی وجود ندارد.

-- ضروری است در زمان ارسال مقالات، فایل اسکن شده تعهدنامه که توسط همه نویسندگان امضاء شده باشد، بارگذاری شود و به مقالاتی که فایل تعهدنامه نداشته باشند، ترتیب اثر داده نمی شود.

-ضروری است جهت بالا بردن سطح کیفی نشریه نویسنده مسئول مقالات حتما یک عضو هیئت علمی دانشگاه باشد .

-رعایت کلیه بندهای راهنمای نویسندگان در نگارش مقاله لازم است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2، تابستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2588-3488
شاپا الکترونیکی
2645-3630

بانک ها و نمایه نامه ها