توانمندسازی کودکان استثنایی (CECIRANJ) - واژه نامه اختصاصی