دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1395 
تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام

صفحه 60-67

فریده محمودی؛ سعیده بهروز جشمه؛ مسعود کریمی؛ مجتبی شهیدی انصاری؛ سیده سمیه جلیل آبکنار


مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

صفحه 50-59

سعیده شاه حسینی تازیک؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ آزاده فروزانفر؛ نجمه ظاهری