مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی بود.  این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه­ای می­باشد و جامعه آن تمامی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران بوده که از بین آن‌ها تعداد 307 نفر دانش­آموز (144نفر دانش­آموز عادی و 163 نفر دانش­آموز تیزهوش) به روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و مقیاس‌های ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994) و خلاقیت هیجانی (آوریل، 1999) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده­­­ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که در هردو گروه از دانش­آموزان (تیزهوش و عادی) بین هوش هیجانی و خلاقیت
 
هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. تنها در دانش­آموزان تیزهوش زیرمقیاس اثربخشی/اصالت با ناگویی هیجانی رابطه مثبت و معنادار داشت. همچنین نمرات ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معناداری داشت که نمرات ناگویی هیجانی در دانش­آموزان عادی و نمرات خلاقیت هیجانی در دانش­آموزان تیزهوش نسبت به گروه مقابل بالا­تر بود. هرچقدر دانش­آموزان از نظر هیجانی، خلاقیت بیشتری داشته باشند راحت­تر و بهتر می­توانند هیجانات خود را بشناسند و ابراز کنند و درنتیجه بهتر می­توانند با دیگران رابطه برقرار کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Alexithymia and Emotional Creativity among Gifted and Normal Female Students

نویسندگان [English]

  • Saedeh Shah hoseini
  • Fatemeh Hahemi
  • Azadeh Forozanfar
  • Najmeh Taheri
چکیده [English]

 
The current study was aimed to compare alexithymia and emotional creativity among gifted and normal female students. This descriptive study was to causal-comparative type and its population that all high school female students in second-grade at Tehran, among which the number of 307 students (144 normal students and 163 gifted students) were selected by multistage clustering sampling method, who completed Toronto Alexithymia Scale (Bagby, Parker and Taylor, 1994) and emotional creativity inventory (April, 1999). For analyzing the data, Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variance were used.Results of the research showed that there is a significant negative association between emotional intelligence and emotional creativity in both groups of students (gifted and normal). Only in gifted students there was a positive and significant relationship between the subscale of effectiveness/authenticity and alexithymia. There was also a significant difference in scores of alexithymia and emotional creativity between both groups, such that scores of alexithymia in normal students and scores of emotional creativity in gifted students were higher than the other group.The higher the students’ emotional creativity is, the better and easier they would be able to know and express their emotions, and they can consequently communicate better with others.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • Emotional Creativity
  • gifted students