مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نوجوانان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی، موسسه آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

3 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، گروه روان‌شناسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و نوجوانان عادی    انجام شده است. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه هشتم در مدارس دولتی شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 130دانش آموز است که 65 نفر آن را دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و 65 نفر دیگر را دانش آموزان بدون اختلال تشکیل می­دادند و از طریق نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش را پرسشنامه تشخیصی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی تهیه شده توسط انجمن روانپزشکی آمریکا (1993) و پرسشنامه احساس تنهایی آشر (1984) تشکیل داده است. برای تحلیل داده­ها از روش آماری مقایسه میانگین­های دو گروه مستقل (t مستقل) استفاده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میزان احساس تنهایی در نوجوانانی که دچار اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی هستند بیشتر از نوجوانان عادی است. نتیجه گیری: بنابراین استفاده از مداخلات روانشناختی به منظور کاهش احساس تنهایی از همان دوران کودکی و قبل از رسیدن آنان به سن نوجوانی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Loneliness in Adolescents with and without Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Moradi amin 1
  • Hamid Alizadeh 2
  • Samira Ahadi 3
  • Elham Hakimi Rad 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Aim: This study compares loneliness among adolescents with and without attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Method: Hundred-thirty subjects in the present study are all students of second class of middle school in the state schools of Hamedan, in the academic year 2012-2013. Sixty-five students with and 65 without ADHD were sampled. The subjects were selected through a cluster sampling. The instruments used in the study were Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Inventory and Asher Loneliness Scale. We used independent t-test to analyze the data. Results: The results of this study showed that adolescents with ADHD experienced bigger amount of loneliness. Conclusion: Accordingly, we conclude that teens who feel lonely in attention deficit disorder/ hyperactivity are more common in adolescents. Therefore, taking advantage of psychological services to help these children is approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type one Diabetes
  • Quality of Life
  • coping strategies