امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مجازی مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران،

2 استاد ممتاز دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، امکان­ سنجی برگزاری دوره­های آموزش مجازی مهارت­­های زندگی برای دانش­آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) می­باشد. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمام معلمان و مدیران دست­اندرکار در زمینه آموزش دانش­آموزان نابینای شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 بودند . نمونه این پژوهش را 99 نفر از افراد؛ که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، تشکیل می­دهند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته نگرش­سنج شامل 22 سوال 4 گزینه­ای استفاده شد. داده­های گردآوری شده در نرم افزار spss-21 با استفاده از آزمون­های کای اسکوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. یافته­های پژوهش، حاکی از آن بود که رابطه­ی مثبت و معناداری بین نگرش معلمان، مدیران و متخصصان با آموزش مجازی مهارت­های زندگی وجود دارد. نتایج نشان می­دهد که هر چه آموزش مجازی نابینایان بیشتر باشد مهارت­های زندگی در آنان بالاتر می­رود و آموزش مجازی می­تواند برای یادگیری برخی دروس مدرسه و نیز مهارت­های زندگی، مورد استفاده نابینایان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of holding virtual courses of life skills for blind students (with emphasize on human force)

نویسندگان [English]

  • Maryam Hahemi bakhshi 1
  • G.ali Afroz 2
  • Ali akbar Arjmandnia 3
  • Somayeh Mokhtari
چکیده [English]

The purpose of this study, the feasibility of virtual learning life skills courses for blind students (with an emphasis on human resources) is. The population consisted of all teachers and administrators involved in the education of blind students in Tehran were 91-90. The sample consists of 99 individuals, who were selected by simple random sampling, form. To collect data from the questionnaire contains 22 questions Attitude 4 option was used. Data collected in spss-21 software using chi-square test and Spearman correlation coefficients were analyzed. The results indicate that the positive relationship between attitudes of teachers, administrators and professionals are learning life skills. The results show that the higher the learning of life skills in their blind goes up And learning can be used to learn some lessons and school life skills, used to be blind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Education
  • life skills
  • People with visual impairment
#افروز، غلامعلی 69) روانشناسی و توان بخشی کودکان هسته گام (عقب ماندهی ذهنی) .تهران :دانشگاه تهران.  .)5962افروز، غلامعلی.# ( اصول وروش ها ی پیشگیری از معلول یت ها : با نگاهی به علل اصلی آس یب ها ی ذهنی، حسی و حرکتی در کودکان مناطق شهری و روستایی ایران. تهران: دانشگاه تهران.  .) تحقق نقش دروس 5981 #شیرزاد، کریم و شغلی کناری، طیبه. ( نظری در افزایش کارایی حرفهای دانشآموزان کمتوان ذهنی. ماهنامه تعلیم و ترب ی ت استثنایی ، 80 ،55-51. )5962( #شیرازی، سیما و نیلی پور، رضا. . آزمون تشخیصی خواندن . تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.