اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی- عاطفی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد ممتاز دانشگاه تهران، ایران

4 گروه روانشناسی ، واحد اسلام شهر، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر پایه چهارم و پنجم مقطع ابتدایی با اختلال در یادگیری حساب در سال تحصیلی 93-92 بودند که در مراکز توانبخشی اختلالات  یادگیری شهر سنندج خدمات ویژه دریافت می کردند. برای انتخاب نمونه، به شیوه نمونه گیری دردسترس 30 نفر انتخاب گردید و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گماشته شدند. برای گروه آزمایش برنامه آموزش ذهن آگاهی کودکان هوکر و فودر(2008) اجرا گردید. قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی برای هر دو گروه پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ(1993) اجرا گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معنی داری بر سازگاری عاطفی تاثیر دارد(05/0≥P) اما بر سازگاری اجتماعی تاثیر معنی داری ندارد(P>0/05). در کل نتایج این پژوهش تائیدی بر پژوهشهایی می باشد که نشان داده اند برنامه های آموزشی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری بر کاهش مشکلات روانشناختی  دانش آموزان با اختلال یادگیری تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness Training on Social-emotional Adjustment of Students with Dyscalculia

نویسندگان [English]

  • Maryam Akbari 1
  • Ali akbar Arjmandnia 2
  • Gholam ali Afroz 3
  • kambiz Kamkari 4
چکیده [English]

The present study aims at investigating the effectiveness of mindfulness-based training on the adjustment of students with dyscalculia. The research method is quasi-experimental with a pre-test-post-test design on the control group. The statistical population of the study consists of students with dyscalculia in fourth and fifth grades of elementary school in the academic year 2014-15. The subjects received special services at Sanandaj rehabilitation centers for students with dyscalculia. Total 30 subjects were randomly selected and assigned to two control and experimental groups of 15 per each. The control group participated in Hooker and Fodor’s teaching mindfulness to children program (2008). Before and after the program, Adjustment Inventory for School Students (AISS) (Singha and Sing 1993) was administered to both groups. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data. The findings show that mindfulness-based training is significantly effective on emotional adjustment of the student (P>0/05), but no significant effectiveness was found on the students’ social adjustment (P>0/05). Generally speaking, the findings of the present study are in parallel with those of previous studies, according to which, behavioral, cognitive treatment-based training show effectiveness on psychological problems of students with dyscalculia.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Adjustment
  • Dyscalculia