فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله در نشریه علوم و فناوری رنگ شامل مراحل زیر می‌باشد:

1- ثبت‌نام در سامانه، پرداخت هزینه بررسی اولیه مقاله و ارسال مقاله توسط مؤلف مسئول

2-انتخاب داوران توسط هیئت تحریریه و ارسال مقاله به داور 

3-بررسی مقاله توسط داوران و ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود مقاله

4- ارسال نظرهای داوران به مؤلف

5- 

6- اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

7- داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله توسط سردبیر

8- تایید مقاله توسط دبیر تخصصی نشریه

9- پرداخت هزینه انتشار

10- ارسال به ویراستار فنی و ادبی 

11- ارسال به صفحه آرا

12- قرارگرفتن مقاله‌‌های پذیرفته‌شده در بخش مقاله‌های آماده انتشار

13 - انتشار مجله براساس برنامه زمان‌بندی