به پایگاه نشریه توانمند سازی کودکان استثنایی خوش آمدید.

نویسندگان محترم به منظور تسریع در روند ارزیابی مقاله لطفاً توجه داشته باشید که: 

 

1- براساس قوانین ناظر بر نشریات وزارت علوم، در پذیرش مقالات دارای نویسندگانی که عضو هیئت تحریریه نشریه می باشند با محدودیت مواجه هستیم.

 

 2- انجام همه مراحل صرفاً از طریق سامانه انجام می شود بنابراین وارد کردن اطلاعات تمامی نویسندگان توسط نویسنده مسئول به طور کامل و صحیح در زمان بارگذاری اولیه مقاله ضروری می باشد. بدیهی است پس از گذر از مرحله بارگذاری امکان ویرایش اسامی وجود ندارد.

 

3-  کلیه مکاتبات صرفا از طریق اطلاع رسانی در صفحه شخصی نویسنده مسئول هر مقاله انجام می شود و نشریه راه ارتباطی دیگری مانند پیامک یا تماس تلفنی با نویسندگان محترم را ندارد. هیچ شماره تماسی در سایت مشخص نشده است و لازم است فقط از طریق صفحه شخصی نویسنده مسئول مراحل پیگیری شود .

 

4-  مقالاتی که مطابق فرمت راهنمای نویسندگان نشریه تنظیم نشده باشند و فرم تعهدنامه به طور کامل تکمیل و  ارسال نشده باشد به نویسنده بازگردانده شده و در فرایند ارزیابی قرار نخواهد گرفت .

 

5- ضروری است در زمان ارسال مقالات فایل اسکن شده تعهدنامه که توسط همه نویسندگان امضا شده باشد بارگذاری شود ، به مقالاتی که فایل تعهدنامه نداشته باشند ترتیب اثر داده نمی شود .

 

6- ضروری است جهت بالا بردن سطح کیفی نشریه نویسنده مسئول مقالات حتما یک عضو هیئت علمی دانشگاه باشد .

 

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 4، زمستان 1399 

2. رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران

صفحه 13-24

مریم مصباحی؛ سیمین حسینیان؛ اعظم اکبری احمدآبادی؛ سحر غفوری؛ معصومه صیادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی افتخاری اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها