اثربخشی آموزش ادبیات کودک بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه روان‌شناسی عمومی، قزوین، ایران.

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، گروه روان‌شناسی، ابهر، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش ادبیات­کودک بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست بود. روش پژوهش، نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری بود. از بین کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست استان البرز 20 کودک3 تا 6 ساله به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (10 نفر) و گواه (10 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامة بررسی مشکلات و نقاط قوت (فرم معلم) بود که این پرسشنامه برای سنین 16-3 بکار می‌رود و دارای پنج خرده مقیاس است که عبارتند از: نشانه­های هیجانی،مشکلات سلوک، بیش­فعالی، کمبود توجه، مشکلات ارتباطی با همسالانو رفتارهای جامعه پسند. برای گروه آزمایش، 10 جلسه­ی یک ساعته آموزش ادبیات کودک، شامل قصه، داستان، شعر، نغمه و لالایی برگزار شد و برای گروه گواه هیچ مداخله­ای انجام نگرفت. در پس­آزمون، هر دو گروه ارزیابی­شدند، داده­ها از طریق تحلیل­واریانس با اندازه­گیری­مکرر تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان  ­داد که بین میانگین نمرات ­آزمون­ها در دوگروه، تفاوت معناداری وجود داشت. یافته­ها حاکی از آن بود که آموزش ادبیات کودک، چهار مؤلفه­ی اختلالات رفتاری و هیجانی شامل نشانه­های­هیجانی، مشکلات­سلوک، بیش­فعالی، مشکلات با همتایان را کاهش می‌دهد و رفتارهای مطلوب اجتماعی را افزایش می‌دهد و این تاثیر ماندگار است (p≤ 0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of educating children's literature on emotional and behavioral problems of orphaned children

نویسندگان [English]

  • Mehri Karimi 1
  • Mojtaba Amiri majd 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to evaluate the effectiveness of educating children's literature on emotional and behavioral problems of orphaned children. The methodology of this research was quasi experimental with pretest, posttest and follow up and control group. Among orphan children and children with uncaring parents 20 children aged 3 to 6 years old selected by Convenience sampling method and randomly assigned into experimental group (10 children) and control group (10 children). Data collected using problems and strengths questionnaire (teacher form) in pretest, posttest and follow-up stages.  The questionnaire is used for ages 3-16 and includes 5 subscales: emotional signs, conduct problems, hyperactivity, attention deficit, peer relationship problems and prosocial problems. For the experimental group, 10 one-hour sessions to teach children's literature including story, poetry, song and lullaby have been held and any intervention wasn't applied for the control group, too. In posttest, both groups were assessed. Data were analyzed by analysis of variance with repeated measures. The results revealed a significant difference through mean scores in both groups. The findings suggested that teaching children's literature reduce four behavioral and emotional disorders including emotional symptoms, conduct problems, hyperactivity, and problems with peers and also increased appropriate behaviors in children (P≤ 0/05). Follow-up showed that the results are lasting during time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: children literature
  • Behavioral problems
  • emotional problems
  • Orphan children