پیش بینی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلابه دیابت بر مبنای مؤلفه های راهبردهای مقابلهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات آزاد اسلامی

چکیده

زمینه و هدف: دیابت نوع یک ازجمله بیماری‌های مزمن شایع دوران کودکی است که مدیریت و کنترل بیماری و الزامات درمانی آن تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی والدین ( خصوصاً مادر به‌عنوان مراقب اصلی) و کودک خواهد داشت. این پژوهش باهدف پیش‌بینی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلابه دیابت صورت گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه همبستگی استکه از بین مراجعه‌کنندگان انجمن دیابت تهران 90 نفر از مادران دارای کودک دیابتی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و نسخه ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (IRQOL) و پرسشنامه راهبرد‌های مقابله‌ای Lazarus-Folkman  را تکمیل کردند. داده‌ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20  مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:  یافته‌ها نشان داد که بین کیفیت زندگی مادران و مؤلفه‌ خویشتن‌داری رابطه مثبت و با مؤلفه مسئولیت‌پذیری و گریز و اجتناب رابطه منفی وجود دارد و هر یک از مؤلفه‌های فوق پیش‌بینی کننده کیفیت زندگی مادران نیز بودند(05/0P<).
نتیجه‌گیری:   با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود مداخلاتی درزمینه آموزش راهبردهای سازگارانه مقابله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی مادران صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Quality of Life of Mothers of Children with Diabetes Based on Components of Lazarus-Folkman Coping Strategies

نویسندگان [English]

  • Sogand Ghasemzadeh 1
  • Baharak Bayati 2
1
2
چکیده [English]

Background and Objective: Diabetes is a common chronic disease of childhood that manages and controls the disease and treatment requirements have high impact on quality of life of parents (especially the mother as the primary caregiver) and child. This study has aimed to predict the quality of life of mothers of children with diabetes.
Methods: This is a descriptive study of 90 mothers of children with diabetes patients Diabetes Association Tehran were selected by convenience sampling method and an Iranian version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (IRQOL) and Folkman and Lazarus Coping Strategies Questionnaire completed. The data was analyzed by Pearson correlation and stepwise regression analysis using SPSS 20 software.
Results: The results showed that there is a positive relationship between quality of life and self-control components and there is negative relationship between component and escape accountability and avoid  and each of the above components was predictor of mothers' quality of life(P<0.05).
Conclusion: The results suggested that interventions about training of adaptive coping strategies can be taken to improve the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Quality of Life
  • coping strategies