کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان( ویسک ـ آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی ـ فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی، واحد اندیمشک، گروه روان شناسی، اندیمشک.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی مقیاس ویسک ـ آر جهت تشخیص اختلال یادگیری در مناطق دو زبانه عربی ـ فارسی انجام شد. برای دستیابی به این هدف عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری یک زبانه و دوزبانه عربی ـ فارسی در آزمون ویسک ـ آر و آزمون ادراک دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت مقایسه شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره ی ابتدایی مشغول به تحصیل در مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری شهر اهواز بود. که از بین آن ها  58 دانش آموز (28 دانش آموز دوزبانه عربی ـ فارسی و 30 دانش آموز یک زبانه ) به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات جمع­آوری شده با روش­های آمار توصیفی و استنباطی( تحلیل واریانس چندمتغیری و تک متغیری)، تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد بین دو گروه در کلیه خرده آزمون های مقیاس کلامی( اطلاعات، شباهت ها، ریاضیات، لغات، ادراک و حافظه ارقام) و برخی خرده آزمون های مقیاس غیرکلامی( ترتیب تصاویر، الحاق قطعات) تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین دو گروه در هوش بهرهای کلامی، غیر کلامی و کل مقیاس ویسک ـ آر، تفاوت معنادار مشاهده شد. درحالی که بین دو گروه در بهره ادراک دیداری ـ حرکتی بندر گشتالت، تفاوت معناداری وجود نداشت. لذا می توان اظهار داشت، مقیاس ویسک ـ آر به علت عدم کفایت زبانی کودکان دوزبانه عربی ـ فارسی در بخش کلامی، و وجود عوامل فرهنگی در بخش غیرکلامی، کارآمدی کافی برای استفاده در گروه دوزبانه عربی ـ فارسی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applicability of Wisc-R tests in diagnosis of learning disorder at bilingual(Arabic-Persian) children

نویسندگان [English]

  • Alireza Baloti 1
  • Somayeh Nazari 2
  • gholam ali Afroz 3
چکیده [English]

The aims of this study were applicability of the Wisc-R tests to diagnose learning disorder in bilingual (Arabic- Persian) children. for overtake aims, Were compared children of bilingual( Arabic- Persian) and monolingual( Persian) with learning disorder in two Wisc-R  and Bender Gestalt tests. The study population composed of all primary school students (boys and girls) with learning disabilities whom were being studied in the educational and rehabilitation centers in Ahvaz city during the academic year of 2010-2011.this sample was contain of 58  students with learning disorders (28 students of bilingual Arabic- Persian and 30 students of Persian Language) that were selected by simple random. For gathering of data, Wisc-R and Gestalt tests were used. Obtained data were analysed using MANOVA and ANOVA statistics metod. The results showed between two groups, in all sub-scale tests of verbal( Information, Similarities, Arithmatic, Vocabulary, Comprehension and Digit span) and some non-verbal sub-scale tests of( the Picture arrangement and Object assembly) there were significant differences. Also The results indicated that between two groups, in verbal, non-verbal, and total scale Wisc-R, there was significant differences. While the two groups in the visual-motor perception quotient( Bender Gestalt test ), there was not significant difference. thut, The test of Wisc-R. due to inadequacy of children's language in verbal section ,and cultural factors in the non - verbal section , not applicable enough for bilingual Arabic- Persian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Disorder
  • bilingual children
  • WISC-R test. Visual – motor perception