بررسی عملکرد شناختی مبتلایان به اختلال یادگیری ریاضی و خواندن بر اساس آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه الزهرا تهران،ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مقایسه نتایج آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ در مبتلایان به اختلال یادگیری ریاضی و اختلال خواندن در شهرستان ارومیه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعهآماریپژوهشحاضر شامل کلیه دانش­آموزانپایهچهارم، پنجم و ششمابتداییمدرسه اختلال­های یادگیری شهرستان ارومیه درسالتحصیلی 95 -1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 40 دانش­آموز دارای اختلال یادگیری ریاضی و خواندن بود که به‌صورت نمونه­گیری در دسترس بر اساس ملاک ورود؛ وجود اختلال ریاضی و خواندن، پایه تحصیلی چهارم و پنجم و ششم و ملاک خروج؛ داشتن هرگونه معلولیت جسمی، حرکتی، نابینایی، کم‌توانی ذهنی، اوتیسم و اختلال رفتاری انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون هوشی ریون، آزمون ریاضی کی­مت، آزمون نارساخوانی، آزمون استروپ و دستگاه زمان واکنش‌سنج استفاده شد. داده­های پژوهش با آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) توسط نرم‌افزار SPSS-22 تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره مطالعه حاضر نشان داد بین گروه اختلال یادگیری ریاضی و خواندن در انواع زمان واکنش (ساده- انتخابی و تمیزی) تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین گروه اختلال یادگیری ریاضی و خواندن در کارت‌های شماره 1 و 3 آزمون استروپ تفاوت معناداری وجود دارد اما در کارت‌های 2 و 4 تفاوت معناداری به دست نیامد. با توجه به نتایج این تحقیق، از توانایی‌های شناختی در حوزه سرعت پردازش اطلاعات و نگهداری توجه، تکالیف تقویت‌کننده سرعت پردازش اطلاعات و توجه به‌ویژه اختلال خواندن می­توان جهت افزایش آگاهی والدین دارای کودک مبتلابه اختلالات یادگیری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Cognitive Function of Math Learning Disorder and Dyslexia Based on Reaction Time and Stroop Test

نویسندگان [English]

  • Esmaili Soleymani 1
  • roghayeh Nori 2
  • Mokhtar Reshadat 3
چکیده [English]

The present study was aimed to compare results of reaction time and Stroop test in math learning disorder and dyslexia in Urmia city. Method of study was descriptive-comparative. The study population consisted of all students in the fourth, fifth and sixth grade in 2014-2015 academic years in Urmia city. The sample consisted of 40 students with learning disabilities in math and reading that was selected by convenience sampling method. Inclusion criteria included existence of dyscalculia and dyslexia; fourth, fifth and sixth grade and exclusion criteria included having any physical, mobility disabilities, blindness, intellectual disability, autism and behavioral disorders. Tools included Raven's Progressive Matrices, Math Test: Reading Dyslexia Test; Stroop Test. Data was analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA) with SPSS-22 software. Study results show there is no significant difference between learning disability in math and reading in a variety of reaction time (optional simple- and clean). As well as there is a significant difference in Stroop test 1 & 3 cards between learning math and reading disorders but there was no significant difference in 2 & 4 cards. According to results of this study, maintenance of cognitive abilities in the field of information processing speed and attention, information processing speed and attention to special assignments amplifier reading disorder can be used to increase the awareness of parents of children with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reaction Time
  • Stroop Test
  • Learning Disability
  • Cognitive Function