دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1394 
اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران

صفحه 107-118

غلامعلی افروز؛ علی اکبر اجمندنیا؛ فریده حمیدی؛ اعظم برهان