نیمرخ هوشی دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز کم‌توان ذهنی شهر و شهرستان‌های تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی روان‌‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف تحقیق حاضر، به بررسی نیمرخ هوشی دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز کم‌توان ذهنی شهر و شهرستان‌های تهران از طریق نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استانفورد- بینه و نسخه چهارم مقیاس‌های هوش وکسلر کودکان در دانش‌آموزان آهسته‌گام معطوف است. روش تحقیق حاضر، در حیطه مطالعات زمینه‌یابی بوده و با تأکید بر توصیف نیمرخ هوشی نمونه­های پژوهش در حیطه تحقیقات زمینه‌یابی از نوع روندپژوهی جای می‌گیرد. جامعه این تحقیق را تمامی دانش‌آموزان در مراکز آموزش و پرورش کم‌توان ذهنی وابسته به آموزش و پرورش استثنایی تهران و شهرستان‌های تهران در بر می‌گیرند. از این‌رو، به صورت هدفمند و با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس، از دو مرکز شهر تهران و دو مرکز شهرستان‌های تهران، فرایند نمونه‌برداری به صورت غیرتصادفی اعمال گردید و تحلیل‌های روان‌سنجی انجام گرفت. از هر واحد نمونه‌برداری به حکم قرعه، 15 نفر و در مجموع 60 نفر به‌عنوان نمونه‌های مورد بررسی انتخاب شدند. تحلیل­های توصیفی نشان داد که نیمرخ هوشی دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز کم‌توان ذهنی پایین‌تر از نرم‌های متعارف مرتبط با مراکز آموزشی سازمان استثنایی بوده و در دامنه هوشی 41 تا 55 قرار دارند. از این‌رو، دانش‌آموزان تحت پوشش این مراکز در دامنه اختلال تحول شناختی خفیف جای نداشته و در دامنه اختلال تحول شناختی متوسط قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نیمرخ هوشی دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز کم‌توان ذهنی شهر و شهرستان‌های تهران

نویسنده [English]

  • Kambiz Kamkari
چکیده [English]

هدف تحقیق حاضر، به بررسی نیمرخ هوشی دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز کم‌توان ذهنی شهر و شهرستان‌های تهران از طریق نسخه نوین هوش‌آزمای تهران- استانفورد- بینه و نسخه چهارم مقیاس‌های هوش وکسلر کودکان در دانش‌آموزان آهسته‌گام معطوف است. روش تحقیق حاضر، در حیطه مطالعات زمینه‌یابی بوده و با تأکید بر توصیف نیمرخ هوشی نمونه­های پژوهش در حیطه تحقیقات زمینه‌یابی از نوع روندپژوهی جای می‌گیرد. جامعه این تحقیق را تمامی دانش‌آموزان در مراکز آموزش و پرورش کم‌توان ذهنی وابسته به آموزش و پرورش استثنایی تهران و شهرستان‌های تهران در بر می‌گیرند. از این‌رو، به صورت هدفمند و با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس، از دو مرکز شهر تهران و دو مرکز شهرستان‌های تهران، فرایند نمونه‌برداری به صورت غیرتصادفی اعمال گردید و تحلیل‌های روان‌سنجی انجام گرفت. از هر واحد نمونه‌برداری به حکم قرعه، 15 نفر و در مجموع 60 نفر به‌عنوان نمونه‌های مورد بررسی انتخاب شدند. تحلیل­های توصیفی نشان داد که نیمرخ هوشی دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز کم‌توان ذهنی پایین‌تر از نرم‌های متعارف مرتبط با مراکز آموزشی سازمان استثنایی بوده و در دامنه هوشی 41 تا 55 قرار دارند. از این‌رو، دانش‌آموزان تحت پوشش این مراکز در دامنه اختلال تحول شناختی خفیف جای نداشته و در دامنه اختلال تحول شناختی متوسط قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نیمرخ هوشی
  • سازمان استثنایی
  • آهسته‌گامی