مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران، ایران

4 استاد ممتاز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متولد نیمه اول و متولد نیمه دوم سال انجام شد. جامعه پژوهش را دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم ابتدای شهر تهران تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه تعداد 80  دانش آموز (41 دانش آموز متولد نیمه اول سال و 39 دانش آموز متولد نیمه دوم سال) به عنوان نمونه پژوهش انخاب شدند و با استفاده از پرسش‌نامه سازگاری رفتاری راتر(1976) وآزمون تصویری خلاقیت تورنس(فرم ب) مورد آزمون قرار گرفتند. همچنین پیشرفت تحصیلی بر اساس معدل نمرات دروس ریاضی، علوم، خواندن و دیکته در بین آنها محاسبه شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغییره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دانش‌آموز متولد نیمه اول سال و دانش آموز متولد نیمه دوم سال در خلاقیت کلی و مقیاس بسط تفاوت معناداری وجود دارد اما در سایر مقیاس های ابتکار، سیالی و انعطاف پذیری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دانش‌آموز متولد نیمه اول سال و دانش آموز متولد نیمه دوم سال در سازگاری و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دانش آموز متولد نیمه اول سال و دانش آموز متولد نیمه دوم سال تنها در پیشرفت درس ریاضی تفاوت معناداری وجود دارد اما در سایر دروس علوم، خواندن و دیکته و پیشرفت کلی تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال

نویسندگان [English]

  • Narges Rahmani 1
  • maryam nazemi 2
  • Marjan hSANIRAD 3
  • G,Ali Afroz 4
چکیده [English]

پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متولد نیمه اول و متولد نیمه دوم سال انجام شد. جامعه پژوهش را دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم ابتدای شهر تهران تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه تعداد 80  دانش آموز (41 دانش آموز متولد نیمه اول سال و 39 دانش آموز متولد نیمه دوم سال) به عنوان نمونه پژوهش انخاب شدند و با استفاده از پرسش‌نامه سازگاری رفتاری راتر(1976) وآزمون تصویری خلاقیت تورنس(فرم ب) مورد آزمون قرار گرفتند. همچنین پیشرفت تحصیلی بر اساس معدل نمرات دروس ریاضی، علوم، خواندن و دیکته در بین آنها محاسبه شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغییره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دانش‌آموز متولد نیمه اول سال و دانش آموز متولد نیمه دوم سال در خلاقیت کلی و مقیاس بسط تفاوت معناداری وجود دارد اما در سایر مقیاس های ابتکار، سیالی و انعطاف پذیری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دانش‌آموز متولد نیمه اول سال و دانش آموز متولد نیمه دوم سال در سازگاری و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دانش آموز متولد نیمه اول سال و دانش آموز متولد نیمه دوم سال تنها در پیشرفت درس ریاضی تفاوت معناداری وجود دارد اما در سایر دروس علوم، خواندن و دیکته و پیشرفت کلی تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • خلاقیت
  • سازگاری
  • پیشرفت تحصیلی