بررسی مقایسه‌ای وضعیت زیستی، اقتصادی- اجتماعی والدین و هوش کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استاد ممتاز، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

عوامل محیطی و ارثی مختلفی مانند عوامل پیش و پس از تولد بر میزان هوش کودکان تأثیر دارد. مطالعه حاضر تاثیر عوامل زیستی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین بر بهره هوشی کودکان را مورد بررسی قرار داده‌است. برای این منظور اطلاعات والدین سه گروه از کودکان عادی، عقب مانده ذهنی و تیزهوش در باب سن پدر و مادر، تحصیلات پدر و مادر، اشتغال مادر، و وضعیت اقتصادی خانواده از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته، به‌دست آمده و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتاج تحقیق حاضر رابطه معنی‌داری بین سن پدر و مادر، تحصیلات آنها، اشتغال مادر و وضعیت اقتصادی خانواده با هوش کودکان نشان دادند. وضعیت زیستی، و وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین از عوامل تأثیرگذار مهمی در تعیین هوش کودکان به‌حساب می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی مقایسه‌ای وضعیت زیستی، اقتصادی- اجتماعی والدین و هوش کودکان

نویسندگان [English]

  • Narges Zeynali 1
  • Gholam ali Afroz 2
چکیده [English]

عوامل محیطی و ارثی مختلفی مانند عوامل پیش و پس از تولد بر میزان هوش کودکان تأثیر دارد. مطالعه حاضر تاثیر عوامل زیستی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین بر بهره هوشی کودکان را مورد بررسی قرار داده‌است. برای این منظور اطلاعات والدین سه گروه از کودکان عادی، عقب مانده ذهنی و تیزهوش در باب سن پدر و مادر، تحصیلات پدر و مادر، اشتغال مادر، و وضعیت اقتصادی خانواده از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته، به‌دست آمده و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتاج تحقیق حاضر رابطه معنی‌داری بین سن پدر و مادر، تحصیلات آنها، اشتغال مادر و وضعیت اقتصادی خانواده با هوش کودکان نشان دادند. وضعیت زیستی، و وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین از عوامل تأثیرگذار مهمی در تعیین هوش کودکان به‌حساب می‌آیند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • هوش
  • عقب مانده ذهنی
  • تیزهوش
  • وضعیت زیستی
  • وضعیت اجتماعی- اقتصادی