اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استاد ممتاز دانشگاه تهران

2 دکتری تخصصی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشیار دانشگاه تهران

3 دکتری تخصصی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه شهید رجائی

4 کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی مهارت حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران پرداخته است. در این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه حل مسئله دزوریلا و گلدفریدو پرسشنامه نگرش‌سنج است. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دختران بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر تهران بوده‌اند. نمونه آن 32 نفر از بزهکارانی که کم‌ترین نمرات را گرفتند، و با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و در هر گروه آزمایش (16) و گواه(16) نفر جایگزین شده‌اند. برای تحلیل داده‌های گروه آزمایش علاوه بر روش آمار توصیفی، از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد و سطح معنی‌داری در این تحقیق در نگرش اجتماعی (05/0> P) است. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد، که آموزش مهارت حل‌مسئله موجب بهبود نگرش اجتماعی و افزایش مهارت حل مسئله‌ی دختران بزهکار گروه آزمایش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران

نویسندگان [English]

  • G.ali Afroz 1
  • Ali akbar Arjmandnia 2
  • Farideh Hamidi 3
  • Azam Borhan 4
چکیده [English]

پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی مهارت حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران پرداخته است. در این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه حل مسئله دزوریلا و گلدفریدو پرسشنامه نگرش‌سنج است. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دختران بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر تهران بوده‌اند. نمونه آن 32 نفر از بزهکارانی که کم‌ترین نمرات را گرفتند، و با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و در هر گروه آزمایش (16) و گواه(16) نفر جایگزین شده‌اند. برای تحلیل داده‌های گروه آزمایش علاوه بر روش آمار توصیفی، از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد و سطح معنی‌داری در این تحقیق در نگرش اجتماعی (05/0> P) است. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد، که آموزش مهارت حل‌مسئله موجب بهبود نگرش اجتماعی و افزایش مهارت حل مسئله‌ی دختران بزهکار گروه آزمایش می‌شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حل مسئله
  • نگرش اجتماعی
  • بزهکاری