دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1397 
مقایسۀ حرکات چشم دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی در تکالیف ادراک بینایی

صفحه 29-40

10.22034/ceciranj.2018.91189

گلفام میرطاهری؛ جلیل فتح آبادی؛ مسعود شریفی؛ وحید صادقی فیروزآبادی


بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر تعامل مادر با کودک آهسته‌گام

صفحه 93-102

10.22034/ceciranj.2018.91195

حامد رشیدی اصل؛ طاهره عسگری نارکی؛ لیلا فرهاد توسکی؛ آتنا یوسف زاده