تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر خودپندارۀ ریاضی دانش‌آموزان دختر نابینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران تهران

3 استاد ممتاز روان‌شناسی گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر خودپندارۀ ریاضی دانش‌آموزان دختر نابینا انجام شد. این پژوهش کاربردی و از انواع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری، دانش‌آموزان دختر نابینای مقطع متوسطۀ دوم را شامل می‌شد که در مجتمع نابینایان نرجس تهران و ستایش مشهد در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند. نمونۀ مورد بررسی در این پژوهش شامل 30دانش‌آموز دختر نابینای پایۀ دهم مجتمع نابینایان نرجس تهران و ستایش مشهد است که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این مطالعه، برنامۀ آموزشی راهبردهای یادگیری پینتریچ به دانش‌آموزان طی 12جلسه و هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه‌ای،‌ آموزش داده شد و پرسشنامۀ خودپندارۀ ریاضی مارش به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. داده‌ها با روش تحلیل کواریانس تک متغیریANCOVA تحلیل شد. یافته‌ها حاکی از آن است که بین گروه آزمایش و گواه پس از انجام مداخله آزمایشی در متغیر‌ خودپنداره ریاضی تفاوت معناداری وجود داشته است. همچنین 64درصد افزایش خودپندارۀ ریاضی ناشی از آموزش راهبردهای یادگیری بوده است.نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری، خودپندارۀ ریاضی دانش‌آموزان نابینا را افزایش می‌دهد، از آنجایی که راهبردهای یادگیری قابل آموزش هستند، لذا پیشنهاد می‌شود که برنامه‌ریزان تحصیلی به‌منظور آموزش این راهبردها اقدامات عملی را به‌کار گیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of learning strategies training on math self-concept in blind girl students

نویسندگان [English]

  • Mohadese Moshajari Sanati 1
  • Farideh Hamidi 2
  • G.Ali Afrouz 3
1 M.A. in Educational Psychology, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher
2 Associate Professor of Educational Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University
3 Professor of Psychology & Education of Exceptional Children, University of Tehran
چکیده [English]

Aim: This study was done in order to investigate the effectiveness of learning strategies training on mathematical self-concept in blind girl students. Method: The method of this study was Quasi-Experimental with pre-test & post-test design and control group. The study population consisted of blind girl students who were educating in 10th grade of Narjes School of Tehran and Setayesh School of Mashhad in the year of 2017. The sample group of this research included 30 blind girl students who were selected by of available sampling method. In this study, learning strategies training was done in 12 45-minutes sessions three times a week and Marsh’s Math Self-Concept Questionnaire was answered by students as pre-test and post-test. To analyze the data, analysis of covariance method (ANCOVA) was used. Results: The results show that there was a significant difference between experiment and control group after the intervention in math self-concept and also the result show that 64% of math self-concept increase was caused by this learning program. Conclusion: According to these findings, we can say that learning strategies training increases math self-concept. Since these strategies can be trained, we suggest that teachers teach them to their students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blind students
  • learning strategies
  • math self-concept
دلاور، علی(1394). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.
سیف نراقی، مریم و نادری، عزت‌اله(1395). روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، تهران: ارسباران