دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1398 
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان

صفحه 227-236

10.22034/ceciranj.2019.95992

محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه؛ محمد عطاری؛ مجتبی مهدوی