رابطه جهت‌گیری هدفی (با نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی) و درگیری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران ونخبگان، اسلامشهر،

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت‌گیری هدفی (با واسطه­گری تاب­آوری تحصیلی) با درگیری تحصیلی انجام شده است. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اسلامشهر می­باشد.  315 دانش‌آموز با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. برای اندازه­گیری متغیرها از پرسشنامه­های درگیری تحصیلی ریو و تسینگ (2011)، مقیاس تاب­آوری تحصیلیساموئلز (2004) و پرسشنامه هدف­های پیشرفت میدگلی و همکاران (2000) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با استفاده از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم­افزار آماری LISREL  تجزیه و تحلیل شده است. یافته­ها: یافته­های به­دست آمده نشان می­دهد که جهت­گیری هدفی تبحری و اجتنابی با درگیری تحصیلی به­صورت مستقیم و غیر مستقیم (با واسطه­گری تاب­آوری تحصیلی) رابطه دارد. متغیرهای یادشده 49 درصد از واریانس نمرات در متغیر درگیری تحصیلی را پیش­بینی می­کنند. نتیجه­گیری: جهت‌گیری هدفی، سازه­ای است که همزمان می­تواند موجب ارتقای درگیری تحصیلی و تاب­آوری تحصیلی شود و افرادی با تاب­آوری بالاتر، بهتر می­توانند شرایط تنش­زا را تحمل کرده و بیشتر خود را درگیر حل مساله و کاوش نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between goal orientation (with mediator of educational resilience) and academic engagement

نویسندگان [English]

  • Leyla Afzali 1
  • Somayeh Esmaili 2
1 PhD in Educational Psychology, Young Researchers and Elite Club, Islam shahr Branch, Islamic Azad University, Islam shahr, Iran
2 Ph.D student in Educational Psychology, Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim:The purpose of this study was to investigate the relationship between goal orientation (with mediator role of educational resilience)and academic engagement. Method: The research method was correlation. The statistical population of the study consisted of 2nd grade high school students in Islamshahr City. 315 students were selected using Cochran formula and stratified random sampling. To measure the variables, Academic Engagement Questionnaire (Reeve and Tseng, 2011), Resiliency Scale (Samuels, 2004) and Goal OrientationQuestionnaire (Midgley et al, 2000) was used. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and path analysis of LISREL statistical software. Findings: Findings showed that the goal orientation of mastery and avoidance is directly related to academic engagement (through educational mediation). The variables predict 49% of the variance in the academic curve variable. Conclusion: Target orientation is a structure that can simultaneously promote academic engagement and academic resilience, and people with higher resilience can better tolerate stressful situations and are more involved in problem solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic resilience
  • goal orientation
  • academic conflict
 
به­پژوه، احمد؛ افروز، غلامعلی؛ ساداتی، سمیه سادات و ملتفت، قوام (1393). بررسی رابطه­ی ابعاد جهت‏گیری هدفی با خلاقیت در دانش‏آموزان پایه­ی سوم دبیرستان شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان شهر شیراز. دو فصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری، 2 (1)، 67-49.
ثمره، سولماز و خضری مقدم، نوشیروان (1394). رابطه بین اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی؛ نقش میانجی درگیری تحصیلی، مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6 (34)، 13-20.
ذبیحی حصاری، نرجس خاتون (1393). ارتباط خوش­بینی تحصیلی معلم و اهداف پیشرفت دانش­آموز با درگیری تحصیلی دانش­آموزان، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران.
ربانی، زینب؛ طالع‌پسند، سیاوش؛ رحیمیان بوگر، اسحاق و محمدی‌فر، محمدعلی (1396). راﺑﻄﺔ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻼس ﺑﺎ درﮔﻴﺮی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ­ای ﻫﻴﺠﺎن­ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺧﻮد، اﻧﮕﻴﺰش و تحصیلی. روا­­­ن­شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 14 (53)، 51-37.
رمضانی، ملیحه و خامسان، احمد (1396). شاخص های روانسنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 2013: با معرفی درگیری عاملی. فصلنامه اندازه گیری‌های تربیتی، 8 (29)، 185-204.
سلطانی‌نژاد، مهرانه؛ آسیابی، مینا؛ ادهمی، بیانه و توانایی یوسفیان، سمیرا (93). بررسی شاخص‌های روان­سنجی پرسشنامه تاب­آوری تحصیلی ARI. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 15 (5)، 17-34.
شریف موسوی، فاطمه (1393). سرمایه­های تحولی و درگیری تحصیلی: نقش واسطه­ای تاب‌آوری تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
محبی نورالدین‌وند، محمد حسین؛ شهنی ییلاق، منیجه و شریفی، حسن پاشا (1393). رابطهسرمایهروان­شناختی (امید،خوش‌بینی، تاب‌آوریوخودکارآمدی) باهدف‌هایپیشرفتو عملکردتحصیلیدانشجویانسالاول. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 11 (2)، 79-61.