دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آبان 1399 
مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل

صفحه 37-49

10.22034/ceciranj.2020.228165.1380

علی حسین زاده اسکوئی؛ فاطمه صفرپور؛ زهرا کمندلو؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ محمد صادق زمانی زارچی