دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1399 
رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران

صفحه 13-24

10.22034/ceciranj.2020.237207.1409

مریم مصباحی؛ سیمین حسینیان؛ اعظم اکبری احمدآبادی؛ سحر غفوری؛ معصومه صیادی