نویسنده = سیمین حسینیان
تعداد مقالات: 4
3. اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-98

راضیه نوری پور؛ سیمین حسینیان؛ سوگند قاسم زاده


4. اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 29-37

سیمین حسینیان؛ فریده حمیدی؛ فروغ خضرایی