اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سرسختی روان‌شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خاص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

2 استاد تمام دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سرسختی روان‌شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه انجام شد.
روش: روش پژوهش، از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون –پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیة مادران دارای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه شهرستان طارم در سال تحصیلی 98- 1397 بود. تعداد 20 نفر از مادران به عنوان نمونة پژوهش از طریق نمونه‌گیری در دسترس از مرکز اختلال یادگیری رشد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10) و گروه کنترل (10) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه آموزش (هفته‌ای 1 جلسه؛ هر جلسه 120 دقیقه) شرکت کردند، در حالی‌که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های سرسختی اهواز (1377) و سبک پاسخ‌های نشخواری نولن‌هوکسیما و مورو (2008) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس مکرر و نرم‌افزار spss 25 تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی به افزایش معنادار سرسختی روان شناختی و مولفه‌های آن ( 05/0≥p ) و کاهش نشخوار فکری مادران دارای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه منجر شده است ( 05/0≥p ).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، استفاده از آموزش ذهن‌آگاهی در جهت ارتقاء سرسختی روان‌شناختی و کاهش نشخوار فکری مادران دارای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه با هدف ایمن‌سازی روانی آن‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness Education on Psychological Hardiness and Ruminating in Mothers of Students with Specific Learning Disorder

نویسندگان [English]

  • navab kazemi 1
  • simin hoseinian 2
  • vahid rasolzadeh 3
1 univercity of shahid rajaei,
2 faculty of eduacation and pyschology alzahra univercity
3 university of shahid rajaee
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness education on psychological hardiness and rumination in mothers with students with specific learning disabilities.
Method: The research method was quasi-experimental with pre-test-posttest and follow-up with control group. The statistical population of the study consisted of all mothers of students with specific learning disabilities of roshd of Tarom in the academic year of 2018-19. A sample of 20 mothers was selected through available sampling and randomly divided into two groups of experimental (10) and control (10). The experimental group participated in 8 sessions (1 week session, 120 minutes each session), while the control group did not attend these sessions. For data collection, Ahwaz hardiness questionnaire (1998) and the style of rumination responses of Nolenkussima and Moro (2008) were used. Data were analyzed using repeated analysis of variance and software spss 25.
Findings: The results of this study showed that mindfulness education led to a significant increase in psychological hardiness and its components (p≥0.05) and decreased mental rumination among mothers of students with specific learning disabilities (p≥0.05).
Deduction: According to the findings of this study, the use of mindfulness education to promote psychological hardiness and reduction the mental rumination of mothers with specific learning disabilities with the aim of their psychosomatic immunization is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness Education
  • hardiness
  • Special Learning Disabilities
  • Ruminating