طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی ترمیمی برای دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری ویژه در دورۀ اول ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی برنامۀ درسی ترمیمی برای دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری ویژه در دورۀ اول ابتدایی انجام شد. پژوهش مطالعۀ کاربردی با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد داده‌بنیاد بود. جامعۀ آماری پژوهش تمامی معلمان و متخصصان شهرستان مراغه (515 نفر) بود که از بین آن‌ها حجم نمونه با استفاده از جدول تصادفی مورگان 212 نفر معلم و 40 نفر متخصص برنامۀ درسی انتخاب شدند. برای پاسخگویی به سؤال‌های تحقیق، در ابتدا به مطالعۀ نظری موضوع تحقیق و طراحی الگو اقدام شد و سپس با طرح پرسشنامۀ محقق‌ساخته، که روایی صوری و محتوایی آن را متخصصان بررسی کردند و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه و در نهایت الگوی طراحی شده از دیدگاه معلمان و متخصصان اعتبارسنجی شد. داده‌های به‌دست آمده از تحقیق، با استفاده از آزمون خی دو تحلیل شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که تمامی عناصر در نظر گرفته‌شده برای برنامۀ درسی ترمیمی (هدف، محتوا، روش‌های یاددهی- یادگیری و روش‌های ارزشیابی) از دیدگاه معلمان و متخصصان دارای اعتبار است و بین نظر این دو گروه به لحاظ درجۀ اعتبار، تفاوت معناداری وجود نداشت. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که با در نظر گرفتن عناصر برنامۀ درسی ترمیمی اعتبارسنجی شده در تحقیق حاضر نسبت به کاربرد برنامۀ درسی برای دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری ویژه در دورۀ اول ابتدایی اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison styles' attachment, loveliness to parents and emotional-behavioral disorder in children of War wounded soldiers with and without visual impairment

نویسندگان [English]

  • Elham Tamjid Tash 1
  • Maryam Seyf Naraghi 2
  • Ezatollah Naderi 3
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was designing and validation of Remediation Curriculum Model for students with specific learning disorders in first year of elementary schools. Methods: The present research was a practical study with a descriptive-analytic method and a foundational approach. The statistical population of the study consisted of all the teachers and experts of Maragheh (515 member) from among whom the sample size was selected using Morgan's random table consisting of 212 teachers and 40 curriculum specialists. In order to answer the research questions, at first the research literature was studies and the model was designed. Then, the research questionnaire was made and its content validity was investigated by 5 experts’ assessments, and its reliability which was calculated using Cronbach's Alpha was reported 85%, and the model designed was validated by teachers and experts. The research data were analyzed by using Chi-square test. Results: The findings showed that all the considered elements (purpose, content, teaching methods, learning and evaluation methods) for the restorative curriculum are valid and there is no significant difference between the views of these two groups in terms of validity. Conclusion: According to the findings of the research, it is concluded that with regard to validated elements of remediation curriculum in this research, this model can be used in the curriculum of students with specific learning disorders in first grade of elementary schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • remediation curriculum
  • specific learning disorders
  • Validation