کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 3
2. اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-98

راضیه نوری پور؛ سیمین حسینیان؛ سوگند قاسم زاده


3. بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 0-0

امیر قمرانی؛ احمد یار محمدیان؛ مریم صمدی؛ عبدالحسین شمسی؛ مریم احمدزاده