اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان درخودمانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان‌استثنایی، دانشگاه آزاد واحد علوم‌و‌تحقیقات، تهران.

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 استاد ممتاز دانشگاه تهران، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر اساس تئوری آیرس  بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان در خود مانده 3-14سال بود و از نوع کاربردی نیمه‌آزمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کودکان 3 تا 14 ساله درخودمانده استان تهران که در مراکز توان‌بخشی تحت آموزش قرار داشتند، بود. 20 نفر از کودکان با توجه به معیار سنی به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه ده‌نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مداخله به صورت تمرینات یکپارچگی حسی، طبق مدل آیرس به مدت شش ماه، و سه روز در هفته، و هر جلسه یک ساعت به صورت انفرادی انجام گرفت. و از زیرآزمون رفتارهای کلیشه‌ای مقیاس درجه‌بندی درخودمانده گیلیام استفاده شد. داده‌های با آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشانداد که تمرینات یکپارچگی حسی مدل آیرس بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان در خودمانده مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of sensory integration treatment on reducing stereotypical behaviors in children with autism

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Taghavizadeh 1
  • Parviz Sharifi 2
  • Gholam ali Afroz 3
1
2
3
چکیده [English]

We aimed to evaluate the effectiveness of sensory integration exercises based on Ayres theory on reducing the stereotypic behaviors in autistic children 3-14 years. An applied research and semi-experimental with pretest_post-test design. Statistical population consisted of all the 3-14 years old autistic children who were be trained in rehabilitation centers in 3 cities in Tehran province. The sample consisted of 20 autistic children that were selected via Targeted sampling method and randomly assigned to experimental and control groups.(10 experimental group and 10 control ) For the experimental  group; sensory integration exercises based on  Ayres model for six months and three days in a week for an hour each session was conducted on an individual . Data from the stereotyped behaviors sub-test of Gillians Autism Rating Scale obtained .Data were analyzed by independent samples t-test. Our findings showed that the effectiveness and reduction in stereotyped behaviors in autistic children use of sensory integration exercises based on Ayers theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sensory integration
  • stereotyped behaviors
  • autistic children