بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، پیشوا، ایران

2 دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

3 دکترای تخصصی، دانشگاه اصفهان، گروه روان‌شناسی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی کارکردهای اجرایی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در دانش‌آموزان دبیرستانی است.
روش: طرح پژوهش در این مطالعه، توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی بود. به این منظور 120 دانش‌آموز پسر دبیرستانی به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از مدارس شهر تهران انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه توانایی شناختی، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتو پرسشنامه خودپنداره استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، موافق بودن و وظیفه‌شناسی و همچنین خودپنداره با کارکردهای اجرایی ارتباط معناداری دارند. این متغیرها توانستند 69 درصد از واریانس کارکردهای اجرایی را پیش‌بینی کنند و خودپنداره بیشترین نقش را در پیش‌بینی کارکردهای اجرایی داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اهمیت توجه به متغیرهای ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در پیش‌بینی کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دبیرستانی بود. بنابراین، توجه به این متغیرها نقش حیاتی در پیش‌بینی کارکردهای اجرایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship of the Executive Functions with Personality Traits and Self-concept in High School Students

نویسندگان [English]

  • Jafar Hoseini 1
  • Mohamad Ashori 2
  • Alireza Zarandi 3
1
2
3
چکیده [English]

Aim: The aim of study was to prediction of executive functions based on personality traits and self-concept in high school students.
Methods: The research design of this study was descriptive-analysis and correlation type. In this study 140 boy students selected by In order to reach the goal of the research 120 boy high school students were selected using ‌‌cluster random sampling method from schools of Tehran city. The instruments were cognitive abilities questionnaire, big five-factor personality inventory and self-concept questionnaire. Data were analyzed by stepwise regression analysis method.
Results: findings showed that personality traits‌ of neuroticism, extroversion, openness to experience, agreeableness and conscientiousness and also self-concept have significant relation with social development. These variables predicted 69 percent of variance of executive functions and self-concept had the most contribution in prediction of executive functions.
Conclusion: The results are due to the importance of personality traits‌ and self-concept variables in predicting executive functions in high school students. Therefore ‌paying attention to this variables have crucial role in predicting executive functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive Functions
  • personality traits
  • self-concept