اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامعلی افروز

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد ممتاز رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

afroozut.ac.ir
0000-0003-2386-3223

سردبیر

دکتر غلامعلی افروز

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد ممتاز رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

afroozut.ac.ir
0000-0003-2386-3223

دبیر تخصصی افتخاری

دکتر سوگند قاسم‌زاده

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشیار رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

s.ghasemzadehut.ac.ir
0000-0003-0897-1568

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد به‌پژوه

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

behpajoohut.ac.ir

دکتر سعید حسن‌زاده

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشیار رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

shasanzut.ac.ir
0000-0001-9986-0120

دکتر محمد خدایاری فرد

روانشناسی تربیتی و مشاوره استاد رشته علوم تربیتی و مشاوره
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

khodayarut.ac.ir
0000-0002-2878-4324

دکتر رضا خجسته مهر

روان شناسی استاد رشته مشاوره
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه شهید چمران اهواز

khojasteh_rscu.ac.ir
0000-0002-6721-3823

دکتر محسن شکوهی‌یکتا

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

myektaut.ac.ir
0000-0002-5055-9270

دکتر محمد عاشوری

روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص. دانشیار رشته روان شناسی
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان

eduold.ui.ac.ir/~m.ashori/
m.ashoriedu.ui.ac.ir
0000-0002-1685-2932

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشیار رشته روانشناسی تربیتی و مشاوره
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

lavasaniut.ac.ir
0000-0003-0958-1027

دکتر کیوان کاکابرایی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد رشته روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

tch.iauksh.ac.ir/keivankakabraee/CV
keivaniauksh.ac.ir
0000-0002-9970-4854 

دکتر علی مشهدی

روانشناسی- نوروسایکولوژی بالینی استاد رشته روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Ali_Mashhadi
mashhadium.ac.ir
0000-0002-6212-1372

دکتر روح الله حسینی

علوم اعصاب استادیار علوم اعصاب ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

r_hosseinium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر فروزان فرنیا

روانشناسی و توسعه منابع انسانی استادیار
دانشگاه مرکر
ایالت متحده امریکا

farnia_fmercer.edu
0000-0002-7315-2991

دکتر صلاح الدین لطفی

علوم شناختی Faculty Lecturer (UWM)

slotfiuwm.edu
0000-0002-8663-5052

ویراستار انگلیسی

دکتر مرجان حسنی راد

روانشناسی دکتری روانشناسی، گروه تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران، تهران، ایران

marjan.hassaniradut.ac.ir
0000-0001-5229-7510

جانشین سردبیر

دکترسوگند قاسم زاده

روانشناسی استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

s.ghasemzadehut.ac.ir
0000-0003-0897-1568

دبیر اجرایی

حمیده قوام

روان شناسی بالینی کارشناس ارشد و دبیر اجرایی نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی

hamideghavamgmail.com