بررسی رابطۀ میان باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارای مشکلات یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکترای تخصصی روان‌شناسی، گروه تربیتی و مشاوره، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای مشکلات یادگیری مشغول به تحصیل در پایه‌های اول و دوم دبیرستان انجام شد. روش: جامعۀ آماری پژوهش عبارت بود از دانش‌آموزان دختر پایه‌های اول و دوم دبیرستان‌های منطقۀ 5 تهران که از میان آنان 60 دانش‌آموز دختر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری بدین صورت بود که، 6 دبیرستان از بین مدارس منطقۀ 5  به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و از هر مدرسه 10 دانش‌آموز دارای مشکلات یادگیری از میان دانش‌آموزانی که توسط معلمان یا مشاوران مدرسه دارای مشکلات یادگیری شناسایی شده بودند، به طور تصادفی برگزیده شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامۀ باورهای هوشی (ذبیحی حصاری، 1384) و معدل کل دانش‌آموزان به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی آنان. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که میان باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی رابطۀ معنادار وجود دارد. نیز، میان باورهای هوشی افزایشی و عملکرد تحصیلی، نسبت به رابطۀ میان باورهای هوشی ذاتی و عملکرد تحصیلی، رابطۀ نیرومندتری برقرار است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر به اهمیت تاکید بر تقویت باورهای هوشی افزایشی در میان دانش‌آموزان جهت بهبود عملکرد تحصیلی آنان اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between intelligence beliefs and academic performance of students with learning difficulties

نویسندگان [English]

  • Marjan Hasaniraad 1
  • Fahimeh Hamzehnejhad 2
چکیده [English]

Aim: The aim of the present research was to study the relationship between intelligence beliefs and academic performance of students with learning difficulties in first and second grades of high schools. Methods: Research population consisted of all girls studying in first and second grades of Tehran’s 5th district high school from among whom a number of 60 students were chosen. The sampling method was that six high schools were selected from 5th district using convenient sampling method, and from each school, 10 students with learning difficulties were randomly selected from among students identified by teachers or school counselors as having learning difficulties. Research tools included Zabihi & Hesari’s Intelligence Beliefs Questionnaire (2005) and grade point average of students as index of their academic performance. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient. Results: Data analysis showed that there is a significant relationship between intelligence beliefs and academic achievement. In addition, there is a stronger relationship between the incremental intelligence beliefs and academic performance in comparison to the relationship between inherent intelligence beliefs and academic performance. Conclusion: Findings of the present study point to the importance of improving the incremental intelligence beliefs among students in order to improve their academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence beliefs
  • incremental intelligence beliefs
  • inherent intelligence beliefs
  • learning difficulties