مقایسۀ سبک‌های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلال رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ سبک‌های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلال رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی اجرا شد. روش آن توصیفی از نوع تحقیقات علی- مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری پژوهش تمامی جانبازان با و بدون آسیب بینایی ساکن در شهر تهران بودند؛ گروه نمونه 100 نفر جانباز بدون آسیب بینایی و 100 نفر جانباز با آسیب بینایی را شامل می‌شد که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در نهایت تعداد 184 نفر کلیۀ پرسشنامه‌ها را به‌صورت کامل تکمیل کردند و نمونۀ نهایی 184 نفر جانباز با و بدون آسیب بودند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس دلبستگی بزرگسالان (کالینز و رید، 1990)، مقیاس محبوبیت پدر (اسدی و افروز، 1393) و چک‌لیست رفتاری کودک (آخنباخ و رسکرولا،2001) بود. به‌منظور مقایسه متغیرهای موردنظر از آزمون تی و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در دلبستگی (05/0<p)‌، محبوبیت پدر (23/0=p) و اختلال رفتاری (23/0=p) فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی وجود ندارد. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که آسیب بینایی به‌تنهایی ملاک تعیین‌کننده‌ای برای محبوبیت، سبک دلبستگی و اختلال رفتاری فرزندان جانبازان با آسیب بینایی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison styles' attachment, loveliness to parents and emotional-behavioral disorder in children of War wounded soldiers with and without visual impairment

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nosrati 1
  • Mohamadreza Bidaki 2
  • Bagher Ghobari Bonab 3
  • Ali Sharifi 4
چکیده [English]

Aim of this study was Comparison styles' attachment, loveliness to parents and emotional-behavioral disorder in children of War wounded soldiers with and without visual impairment. The method of this study was a descriptive and causal-comparative. The statistic populations of this study were all of the War wounded soldiers with and without visual impairment that they live in Tehran.the sample group was consisted of 100 war wounded soldiers with visual impairment and 100 war wounded soldiers without visual impairment. Sampling method was purposeful for the sample groups. 184 from these groups completely filled the questionnaires. The final sample group was 184 War wounded soldiers with and without visual impairment. The applied tools included the Revised Adult Attachment Scale (Collins & Read, 1990); the scale of loveliness to parents (Afrooz-Asadi, 2012); and Child Behavior Checklist (CBCL), used for the study of attachment, lovliness to parents and behavioral peroblems in both groups, respectively. The variance analysis and independent T-test was used in analyzing the data. The obtained results show that there was no significant difference between the Wars wounded soldiers with and without visual impairment. (P<0.05), in terms of attachment. In addition, There was no significant difference between the loveliness of father (P=0/23) and behavior problems (p=0/23) in children of War wounded soldiers with and without visual impairment. Generally, the results of the present research showed that visual impairment cannot be a determinate factor to attachment, loveliness and behavior problems in children of war wounded soldier with visual impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional behavioral disorder
  • Attachment Styles
  • loveliness to parents
  • war wounded soldier with and without visual impairment