تأثیر آموزش مهارت جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

چکیده

مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی، مهم‌ترین مشکل دانش‌آموزان با آسیب شنوایی است. بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی و حرمت خود دانش‌آموزان با آسیب شنوایی بود. طرح پژوهشی نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل به کار برده شد. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان دختر با آسیب شنوایی مقطع دبیرستان شهرستان رشت در سال تحصیلی 1395 بود. نمونه‌ای به حجم 30 نفر با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایدهی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس مهارت‌های اجتماعی گرشام الیوت (1999) و حرمت خود کوپر اسمیت (1967) استفاده شد و برای گروه آزمایش، آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی در 10 جلسۀ 90 دقیقه‌ای برگزار شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی موجب افزایش میزان مهارت‌های اجتماعی و حرمت خود دانش‌آموزان با آسیب شنوایی می‌شود (001/0= P). بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت آموزش گروهی جرأت‌ورزی می‌تواند با دانش‌افزایی و ایفای نقش و یادگیری مشاهده‌ای به عنوان یک روش مداخله‌ای مفید برای ارتقاء مهارت‌های اجتماعی و حرمت خود دانش‌آموزانِ دارای مشکل شنوایی به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of assertiveness skill training on social skills and self-esteem of students with hearing impairment

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Hossein Khanzadeh 1
  • Neda Esmizadeh 2
  • Faezeh Khoda karami 3
  • Elnaz Safar Hamidi 4
چکیده [English]

One of the most important problems of students with hearing impairment is communication and social skills. Aim. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of assertiveness skill training on social skills and self-esteem of students with hearing impairment. Methods. The research was a semi-experimental study with pre-test-posttest design and a control group. The statistical population consisted of female students with hearing impairment studying in high schools of Rasht city during 2016-2017 academic year. A sample of 30 subjects was selected by available sampling method and randomly assigned to two experiment (15 subjects) and control (15 subjects) groups. To collect data, Gersham Eliot's Social Skills Scale (1999) and Cooper Smith's Self-Esteem (1967) were used and for the experiment group, assertiveness skill training was held in 10 sessions of 90 minutes. Results. The results of multivariate analysis of covariance showed that assertiveness skill training can increase the level of social skills and self-esteem of students with hearing impairment (P=0.001). Conclusion. Based on the findings of this study, it can be concluded that group assertiveness training by knowledge-raising, role playing, and observational learning can be used as an effective interventional method to improve social skills and self-esteem among students with hearing impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assertiveness skill training
  • Hearing impairment
  • social skills
  • Self-esteem