تأثیر آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال طیف اتیسم

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روان‌شناسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش روش تحلیل رفتار کاربردی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام شد. طرح پژوهش شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 30 کودک با تشخیص اختلال طیف اتیسم از روش نمونه‌گیری در دسترس در شهر کرمانشاه انتخاب و با انتساب تصادفی به دو گروه 15 نفرۀ آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 ماه برنامۀ آموزش مهارت‌های اجتماعی را از طریق روش تحلیل رفتار کاربردی دریافت کردند. ابزار پژوهش مقیاس رشد اجتماعی واینلند بود و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ‌SPSS، نسخۀ 19 تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون(فاصلۀ هشت ماه) و پیگیری(فاصلۀ یک ماه) گروه آزمایش در زیر مقیاس‌های مهارت‌ اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد‌(01/0> p). نتایج پژوهش نشان داد که روش درمانی تحلیل رفتار کاربردی بر بهبود مهارت اجتماعی کودکان پسر طیف اتیسم تأثیر‌گذار بوده است. لذا اجرای این روش درمانی در کنار بقیۀ درمان‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Applied Behavioral Analysis (ABA) on social skills development of children with autism spectrum disorder

نویسندگان [English]

  • Soheyla Jahandar 1
  • Keyvan Kakabaryi 2
چکیده [English]

The aim of present study was to investigate the effectiveness of Applied Behavioral Analysis on social skills development of children with autism spectrum disorder. The study was a quasi-experimental research with a pre-test-post-test-follow-up with control group. A sample of 30 children with the diagnosis of autism spectrum disorder in Kermanshah is selected using available sampling method, who were randomly assigned to experiment and control groups of 15. The experiment group received social skills training program for 8 months using applied behavioral analysis method. The research tool was Winelend Social Growth Scale and the data were analyzed using SPSS19. The findings showed that there is a significant difference between the pre-test and post-test scores (eight month intervals) and the follow-up (one month interval) of the experiment group in social skill growth (p<0/01). The results of this study show that the therapeutic method of applied behavioral analysis is effective for improving the social skills of children with autism spectrum disorder. Therefore, the implementation of this therapeutic approach is recommended along with the rest of the treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • applied behavioral analysis
  • Autism spectrum disorder
  • Social Skill