اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، مدرس دانشگاه پیام نور، کاشمر ، ایران

4 کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات، قاین، ایران

5 استاد ممتاز روانشناسی کودکان استثنایی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود.جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر آهسته گام 15-13 ساله شهرستان قائنات (استان خراسان جنوبی) در سال تحصیلی 92-93 بودند. از این جامعه تعداد 24 دانش‌آموز آهسته‌گام، به صورت نمونه‌گیری دردسترس به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 12 نفر) جایگزین شدند. معلمان یا والدین هر دو گروه از آزمودنی‌ها پرسشنامه‌های پژوهش پاسخ دادند (پیش‌آزمون). سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 45 دقیقه‌ای تحت آموزش مهارت‌های ارتباطی قرار گرفتندو گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند.در پایان هر دو گروه مجدداً به ابزار پژوهش پاسخ دادند (پس‌آزمون). ابزار اندازه‌گیری پرسشنامۀ کمرویی سموعی و اشتیاق به برقراری ارتباط گنجی بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس با نرم افزار Spss نسخۀ 22 تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان دادکه اثر آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران (95/50 = F و 000/0 = p ) و مقابله با کمرویی رویی (49/153 = F و 000/0 = p) معنا‌دار است. یعنی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل از نظر تأثیر آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط و مقابله با کم‎رویی معنا‎دار است.آموزش مهارت‎های ارتباطی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود معنا‎دار در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کم‎رویی نوجوانان دختر آهسته‎گام می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching communication skills on willingness to communicate with others and preventing shyness of slow paced adolescents

نویسندگان [English]

  • Masomeh Kalantari 1
  • Mohamad Tahan 2
  • Elaheh Ahangari 3
  • Fakhro sadat Barati 4
  • G.ali Afrouz 5
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to study the effect of communication skills training on the desire to communicate with others and to prevent the shyness among slow paced adolescents. Method: The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study consisted of all 13-15 year-old slow paced female students in the city of Ghaenat (South Khorasan Province) in the academic year of 2013-2014. From this community, 24 slow-paced girls were selected by random sampling method and randomly assigned to two experiment and control groups (each group consisted of 12 students). Teachers or parents of both groups answered the research questionnaires (pre-test). The experiment group was trained in communication skills for 10 sessions of 45 minutes and the control group did not receive any education. At the end, both groups responded to the research questionnaires (post-test). The tool was a measure of the Samouie’s Shyness Questionnaire and Ganji’s Desire to Communicate. The collected data were analyzed using SPSS software version 22 using covariance analysis. Results: The results showed that the effect of communication skills training on the desire to communicate with others (P=0.50, F=0.000) and coping with shyness (F=153.49, P=0.000) is meaningful. That is, the difference between the experiment and control groups in terms of the effect of communication skills training on the desire to communicate and coping with shyness is meaningful. Conclusion: Communication skills training for the experiment group compared to the control group significantly improves the desire to communicate with others and deal with shyness among slow paced adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • willingness to communicate
  • shyness
  • slow paced adolescent