پیش‌بینی رضایتمندی زوجیت بر اساس ناگویی هیجانی، صمیمت زوجین و نشاط ذهنی در مادران کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی شخصیت، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی رضایتمندی زوجیت بر اساس ناگویی هیجانی، صمیمت زوجین و نشاط ذهنی در مادران کودکان آهسته‌گام انجام شد. در یک پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی از میان مادران کودکان آهسته‌گام شهر اهواز در سال 1396، تعداد 90 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تمامی شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های رضایتمندی زوجیت انریچ، ناگویی هیجانی تورنتو، صمیمیت زوجین باگاروزی و نشاط ذهنی ریان و فردریک را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوۀ همزمان تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد ناگویی هیجانی (186/0-=r) با رضایتمندی زوجیت مادران کودکان آهسته‌گام رابطۀ منفی و معنادار و صمیمیت زوجین (327/0=r) و نشاط ذهنی (285/0=r) با رضایتمندی زوجیت رابطۀ مثبت و معنادار داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای پیش‌بین به‌طورمعناداری توانستند 6/23‌درصد از واریانس رضایتمندی زوجیت مادران کودکان آهسته‌گام را پیش‌بینی کنند که در این پیش‌بینی سهم صمیمیت زوجین بیشتر از ناگویی هیجانی و نشاط ذهنی بود (05/0P<). نتایج حاکی از اهمیت ناگویی هیجانی، صمیمیت زوجین و نشاط ذهنی در پیش‌بینی رضایتمندی زوجیت مادران کودکان آهسته‌گام بود. بنابراین، به مشاوران و درمانگران پیشنهاد می‌شود برای بهبود رضایتمندی زوجیت این افراد میزان ناگویی هیجانی را کاهش و میزان صمیمیت زوجین و نشاط ذهنی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of marital satisfaction based on alexithymia, marital intimacy and subjective vitality in mothers of slow paced children

نویسندگان [English]

  • Sara Rezayi 1
  • Zahra Dasht Bozorgi 2
چکیده [English]

The aim of present study was the prediction of marital satisfaction based on alexithymia, marital intimacy and subjective vitality in mothers of slow paced children. In a descriptive-analytical study of correlational type, from among mothers of slow paced children of Ahvaz city in 2017, 90 mothers were selected using random sampling method. All participants completed Enrich Marital Satisfaction Questionnaire, Toronto Alexithymia Questionnaire, Bagarozzi Marital Intimacy and Ryan & Frederick’s Subjective Vitality. Data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression with enter model method. The findings showed alexithymia (r=-0/186) have a negative and significant relationship with marital satisfaction in mothers of slow paced children, and marital intimacy (r=0/327) and subjective vitality (r=0/285) have a positive and significant relationship with marital satisfaction. The results of multiple regression showed that predicting variables were significantly able to predict 23/6 percent of variance of marital satisfaction of mothers of slow paced children, and that in this prediction the share of marital intimacy was higher than alexithymia and subjective vitality (P<0/05). The results indicated the importance of alexithymia, marital intimacy and subjective vitality in predicting marital satisfaction in mothers of slow paced children. Therefore, it is suggested to counselors and therapists to work on improving their marital satisfaction, decreasing the level of alexithymia and increasing the level of marital intimacy and subjective vitality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • alexithymia
  • intimacy
  • subjective vitality