اثربخشی تکالیف آگاهی واج‌شناختی بر ادراک شنوایی و وضوح کلامی کودکان ناشنوای پیش دبستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه

3 استادیار گروه گفتاردرمانى، دانشکده علوم توان بخشى دانشگاه علوم پزشکى شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تکالیف آگاهی واج‌شناختی بر ادراک شنوایی و وضوح کلامی کودکان ناشنوایشدید و عمیق پیش‌دبستانی انجام شد. جامعۀ مورد مطالعه، تمامی کودکان پیش‌دبستانی شهر شیراز، با آسیب شنوایی شدید و عمیق بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 10 کودک ناشنوای کاشت حلزون شده از مرکز توان‌بخشی سروش انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند و برنامۀ تکالیف آگاهی واج‌شناختی در طی سه ماه هر روز به مدت 45 دقیقه به صورت انفرادی بر روی گروه آزمایش اجرا شد. مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی، ادراک شنوایی و وضوح گفتار به‌ترتیب با آزمون آگاهی واج‌شناختی (سلیمانی و دستجردی، 1379)، مقیاس طبقه‌بندی عملکرد شنیداری«CAP» و مقیاس درجه‌بندی وضوح گفتاری« SIR» بررسی شدندو داده‌ها با استفاده از آزمون‌های یومن- ویتنی و ویلکاکسون تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که تکالیف آگاهی واج شناختی به بهبود مهارت‌های ادراک شنیداری و وضوح گفتاری منجر می‌شود (01/0 P<‌). با توجه به اثر‌بخشی تکالیف آگاهی واج‌شناختی بر مهارت‌های زبانی کودکان ناشنوا، تأکید بر این تکالیف در برنامه‌های توانبخشی توصیه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of phonological awareness tasks on auditory perception & speech intelligibility of pre- school deaf children

نویسندگان [English]

  • Solmaz Fardafshari 1
  • Saed Hasan Zadeh 2
  • Mohammad majid Oryadi Zanjani 3
چکیده [English]

The current research was done to study the effectiveness of phonological awareness tasks on auditory perception & speech intelligibility of pre- school severe and profound deaf children. The population of this study included all of the pre- school severe and profound deaf children in Shiraz, from among which 10 children with cochlear implant were chosen using available sampling method from Soroush rehabilitation institute. They were randomly assigned into control and experimental groups and Phonological Awareness Tasks Program was done individually on the experimental group members for 45 minutes each day, during 3 months. Phonological Awareness Test (Soleymani & Dastgerdi, 1379), Categories of Auditory Performance (CAP) & Speech Intelligibility Rating Scale (SIR) were used respectively to investigate Phonological Awareness, auditory perception and speech production and data was analyzed by U Mann- Whitney and Wilcoxon test. Findings indicated that phonological awareness tasks improved auditory perception and speech production scores in deaf children participating in the study (P<0/01). According to the effectiveness of phonological awareness tasks on communication and language skills in deaf children, using this program is highly recommended in habilitation programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phonological awareness
  • auditory perception
  • Deafness
  • speech intelligibility