خوش بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به عنوان پیش بین های بهزیستی مدرسه(علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب) در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

2 دانشجو دکتری سنجش و اندازه گیری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

4 دانشیار گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

10.22034/ceciranj.2022.314933.1616

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی خوش بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به عنوان پیش بین های بهزیستی مدرسه(علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب) در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه تشکیل می دهد که از بین آن‌ها 300 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های خوش بینی تحصیلی، هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه جمع‌آوری و با استفاده از ضریب همبستگی کاننی و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین خوش بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با مولفه های بهزیستی مدرسه (علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی ورفتارهای مخرب )رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که متغیر های پیش‌بین خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی 70/16 از بهزیستی مدرسه را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic optimism, academic identity and academic vitality as predictors of school well-being (interest in school, perceived academic self-efficacy and destructive behaviors) in male high school students in Izeh city

نویسندگان [English]

 • mosa khajavi 1
 • nima rahimian 2
 • yaser khajavi 3
 • mohammad javad javadipour 4
1 MSC
2 PHd student
3 assistant professor
4 associate professor
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate academic optimism, academic identity and academic vitality as predictors of school well-being (interest in school, perceived academic self-efficacy and destructive behaviors) in high school male students in Izeh. The study is descriptive and correlational. The statistical population of this study consists of all male high school students in Izeh city, from which 300 students were selected by multi-stage random sampling. Data was collected using questionnaires/scales of academic optimism, academic identity, academic vitality and well-being and was analyzed using Canonical correlation coefficient and regression analysis. The results showed that there was a significant relationship between academic optimism (Hui & Hui, 2010), academic identity (Woodruff, 2003) and academic vitality (Martin & Marsh, 2006) (r = 0.46 and p≤ 0.01). The results of stepwise regression analysis showed that the changes in the prediction of academic optimism and academic vitality explain 16.70% of school well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

 • academic optimism
 • academic identity
 • academic vitality
 • school welfare
 • تاریخ دریافت: 25 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 شهریور 1401