اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر تنظیم هیجان و تعامل والد-فرزندی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.22034/ceciranj.2020.209581.1307

چکیده

هدف: اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی سبب آسیبب به فرایندهای هیجانی، روان‌شناختی و ارتباطی کودکان مبتلا می‌شود. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر تنظیم هیجان و تعامل والد-فرزندی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کودکان دبستانی مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی و والدین آنها در شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 کودک دبستانی مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 کودک). والدین گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت آموزش رویکرد آدلر-درایکورس (امیری، علیزاده و فرخی، 1393) قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه‌‌های اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی کانرز فرم والدین (بروک و کلینتون، 2007)، تنظیم هیجانی (شیلد و کیکتی، 1998) و تعامل والد- فرزندی (پیانتا، 1994) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر تنظیم هیجان و تعامل والد-فرزندی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی تاثیر معنادار داشته است (p<0/001).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training the Parents Through Adler- Dreikurs Approach on Emotion Regulation and Parent-Child Interaction of the Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (Adhd)

نویسندگان [English]

  • Zahra Kholghi 1
  • Asghar Aghaei 2
  • Hadi Farhadi 3
1 PhD student in Counseling, Islamic Azad University, Isfahan (khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: ADHD causes the damage on the children’s emotional, psychological and communicative processes. the present study was conducted aiming to determine the effectiveness of training the parents through Adler- Dreikurs approach on emotion regulation and parent-child interaction of the children with ADHD. Methods: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest, control group and two-month follow-up design. The statistical population of the current study was the all the primary school children with ADHD and their parents in the city of Isfahan in academic year 2018-19. 30 primary school children with ADHD were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 children). The parents in the experimental group received ten sessions of training Adler- Dreikurs approach (Amiri, Alizadeh, and Farrokhi, 2014). The applied questionnaires in this study included Conners ADHD questionnaire, parents’ form (Brook and Clinton, 2007), emotional regulation (Shield and Kiketi, 1998) and parent-child interaction (Pianta, 1994). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA method. Findings: the results showed that training the parents through Adler- Dreikurs approach has had significant effect on emotion regulation and parent-child interaction of the children with ADHD (p<0.001). Conclusion: according to the findings of the present study it can be concluded that training the parents through Adler- Dreikurs approach can be used as an efficient method to improve emotion regulation and parent-child interaction of the children with ADHD focusing on normal principles of parent-child interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adler- Dreikurs approach
  • emotion regulation
  • Parent-child interaction
  • ADHD