بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری در کودکان عادی و ناشنوای پیش‌دبستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری در کودکان عادی و ناشنوای پیش‌دبستانی در شهر اصفهان انجام شد.
روش: این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، متخصصان، مادران کودکان عادی و ناشنوای پیش‌دبستانی شهر اصفهان در سال 1397-1398 بودند. نمونه به ترتیب شامل 10، 310 و 62 نفر از متخصصان و مادران کودکان عادی و ناشنوا می‌شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین روایی صوری و محتوایی از نظر ده متخصص استفاده شد. شاخص روایی محتوایی به روش لاواشه و روش والتز و باسل به دست آمد و شاخص روایی سازه به روش تحلیل عاملی محاسبه شد. پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آمد.
یافته‌ها: مقیاس در پنج خرده‌مقیاس شامل 42 سوال چهار گزینه‌ای طراحی شد. روایی صوری و محتوایی (شاخص روایی محتوایی کل= 83/0) تائید شد. شاخص روایی محتوایی برای هر یک از خرده‌مقیاس‌های خودتنظیمی، شایستگی ‌اجتماعی، همدلی، مسئولیت‌پذیری و دانش هیجانی به ترتیب 83/0، 89/0، 83/0، 81/0 و 84/0 بود. پایایی مقیاس با آلفای کرونباخ برای نمره کل 88/0 و برای هر یک از خرده‌مقیاس‌ها به ترتیب 87/0، 86/0، 90/0، 84/0 و 86/0 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: مقیاس ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری برای کودکان عادی و ناشنوای پیش‌دبستانی، ابزاری روا و پایا است. بنابراین، قابلیت استفاده در جامعه ایرانی را دارد و می‌توان از آن برای ارزیابی ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان عادی و ناشنوای پیش‌دبستانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Psychometric Properties of Social-Emotional Assets and Resiliency Scale in Normal and Deaf Preschool Children

نویسندگان [English]

  • mohammad ashori 1
  • Masoumeh Yazdanipour 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A. Student of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present research was to standardization and investigation of the psychometric properties of social-emotional assets and resiliency scale for normal and deaf preschool children.
Methods: This study was a descriptive research and survey type. The statistical population of the present research were experts and mothers of normal and deaf preschool children in Isfahan city in 2018-2019 academic year. The sample includes 10, 310 and 62 experts and mothers of normal and deaf children respectively who were selected randomly. The viewpoints of 10 experts were gathered to assess the questionnaire’s face and content validity. Lawashe method and Waltz & Bausell method were used to calculate content validity index. Construct validity was analyzed using factor analysis. The reliability of scale was calculate using Cronbach’s alpha.
Results: The scale was constructed in 5 subscales and 42 items with a set of 4 answer choices for each question. The face validity and content validity (CVI=0/83) was confirmed satisfactory. Content validity index was 0/83, 0/89, 0/83, 0/81 and 0/84 for subscales of self-regulation, social competence, empathy, responsibility and emotion knowledge, respectively. The reliability using Cronbach’s alpha was 0/88 for the total score and 0/87, 0/86, 0/90, 0/84 and 0/85 for the subscales, respectively.
Conclusion: The social-emotional assets and resiliency scale for normal and deaf preschool children has been shown to be a valid and reliable tool. Therefore, has capable to be used in Iranian society and can be used for assessing emotional competency of normal and deaf preschool children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties
  • resiliency
  • Social-emotional assets
  • standardization